Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
woodz
woodz
Play fullscreen
BACZYŃSKI - the movie trailer (english subtitles) - YouTube
woodz
woodz
Tysiące książek do wzięcia: weź ile uniesiesz
Tysiące książek do wzięcia: weź ile uniesiesz
woodz
Kukiz: Polska może ponownie zniknąć z mapy świata
Kukiz: Polska może ponownie zniknąć z mapy świata - Onet Wiadomości
woodz
Play fullscreen
Finn Kalvik - Ride Ranke - YouTube
woodz
woodz
le wynosi renta dożywotnia? To zależy nie tylko od wartości domu czy mieszkania oraz wieku, ale także od płci. Np. kobiety, które statystycznie żyją dłużej, dostaną niższą rentę od swojego rówieśnika - mężczyzny. Marcin Krasoń z Open Finance sprawdził, że np. w Funduszu Hipotecznym "Dom" 65-latek za 50-metrowe mieszkanie na warszawskim Mokotowie warte 400 tys. zł może liczyć na 677 zł. Kobieta w tym samym wieku za identyczne mieszkanie - 529 zł. Czyli w ciągu dziesięciu lat fundusz wypłaci jej ok. 63,5 tys. zł, a w ciągu 20 lat - niespełna 127 tys. zł, czyli tylko jedną trzecią obecnej wartości mieszkania. Gdyby klientka Funduszu miała 75 lat, to mogłaby liczyć na 868 zł comiesięcznej renty.

Krasoń ustalił, że więcej proponują seniorom Fundusz Hipoteczny "Familia" i Centralny Fundusz Hipoteczny. W tym trzecim emerytka w wieku 65 lat z mieszkaniem wartym 400 tys. zł mogłaby liczyć na rentę w wysokości 605 zł, a rówieśnik mężczyzna - 784 zł. Ale już starszemu o dziesięć lat koledze największą rentę - 1500 zł - proponuje fundusz Familia. Analityk zastrzega, że te kwoty są orientacyjne. Konkretną wysokość renty fundusze uzgadniają z każdym seniorem indywidualnie.
Oddają mieszkania za rentę. Ryzykują, że je stracą
woodz
woodz
Opowiem Ci kiedyś jak bardzo Cię pragnęłam. Jak przy każdym najkrótszym spotkaniu chciałam Cię mieć na własność. Jak każde słowo wypowiedziane z Twoich ust tkwiło przez długi czas w mojej podświadomości. Jak chciałam być najlepsza, doskonale dobra dla Ciebie. Opowiem Ci to wtedy, gdy serce nie będzie przyspieszało przy każdym spojrzeniu w Twoją stronę.
Reposted frommefir mefir viairacundia iracundia
woodz
woodz
Play fullscreen
Defekt Muzgó - Nie jesteś taki zły. - YouTube
woodz
Darmowy zdalny dostęp bez instalacji
Darmowy zdalny dostęp bez instalacji
woodz
Zmiana adresu MAC w Windows XP
Zmiana adresu MAC w Windows XP
woodz
Polscy nauczyciele pracują najkrócej na świecie
Polscy nauczyciele pracują najkrócej na świecie
woodz
Wystawa o polskich łamaczach Enigmy niemile widziana w Wielkiej Brytanii
Wystawa o polskich łamaczach Enigmy niemile widziana w Wielkiej Brytanii
woodz
Opłata paszportowa:

  • 140 zł - opłata podstawowa.
  • 420 zł - opłata za wydanie nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza.
  • 280 zł - opłata za wydanie przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji drugiego paszportu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
Paszport dla osoby pełnoletniej
woodz
woodz
NORWEGIA - Według prawa norweskiego, każdy uczeń szkoły podstawowej lub średniej, którego język ojczysty nie jest językiem norweskim, ma prawo do nauki języka norweskiego jako drugiego (obcego) na dopasowanym do swych potrzeb poziomie, aż do momentu, gdy opanuje go na tyle, by móc bez problemu uczestniczyć w zajęciach wraz z rówieśnikami.

Jeśli jest to konieczne, taki uczeń ma też prawo do nauki języka ojczystego i/lub dwujęzycznej nauki przedmiotów. Także w tym przypadku, dziecku przysługują zajęcia  z języka ojczystego do chwili, gdy osiągnie wystarczające umiejętności w języku norweskim.

Głównym celem nauczania języka ojczystego w Norwegii jest pomoc w przyswojeniu języka norweskiego poprzez rozwijanie umiejętności w pierwszym języku. Nauka czytania i pisania w języku ojczystym jest pomocna w procesie uczenia się tego samego w obcej mowie. Inną ważną kompetencją jest zdolność  rozumienia rozmaitych pojęć z poszczególnych dziedzin i przedmiotów szkolnych. Uczniowi łatwiej będzie pojąć i skojarzyć znaczenie danego wyrazu, jeśli zostanie ono wytłumaczone w języku, który umie lepiej. Tym samym obszerny zasób słownictwa w języku ojczystym toruje drogę dla nauki większego zasobu terminów w języku obcym, a to z kolei wpływa na naukę czytania.

Innym celem jest rozwijanie tożsamości bilingwalnej. Realizować się ma to zarówno przez naukę obu języków, a także przybliżenie kultury, tradycji i zwyczajów w swojej ojczyźnie oraz Norwegii. Zrozumienie różnic kulturowych i docenienie dwujęzyczności (przez samego ucznia, nauczycieli, rodziców, rówieśników i inne osoby) niesie ze sobą ogromny potencjał, który może pomóc uczniowi w podbudowaniu własnej wartości oraz zminimalizowanie możliwych trudności w nauce spowodowanych różnicami kulturowymi.

Na co kładzony jest nacisk na zajęciach języka ojczystego/dwujęzycznej nauki przedmiotów, zależy od potrzeb ucznia. Program nauczania skonstruowany jest według kompetencji i jest niezależny od wieku dziecka.

Źródło: www.morsmal.no
Język ojczysty w szkole norweskiej
woodz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl